Một tản văn của Hồ Huy, giọng đọc Hồ Nữ Thị, viết lời bình Mộc Nhiên.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message