Một tản văn của tác giả Thắm Văn, lời bình Lê Minh, giọng đọc Họa Mi, biên tập âm thanh Hồ Huy

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message