Một tản văn của Hồ Huy qua giọng đọc Minh Hòa.

Send in a voice message: https://anchor.fm/tan-van-hay/message